Общи разпоредби


Общи разпоредби и условия за ползване на

Ай Ти България ЕООД 
гр.Пловдив, ул.Рая 12
България

В сила от Ноември 2022г.

Раздел 1: Приложимост, сключване на договор

(1) Ай Ти България ЕООД развиваща дейност и с адрес на управление град Пловдив, ул.Рая 12, България (наричана по-долу „Доставчик“) предлага услуги по-специално чрез своя онлайн магазин на интернет адрес https://www.it-bulgaria.eu и чрез портала за клиенти на интернет адреси https://erp.it-bulgaria.eu, https://myerp.services, https://www.crmanderp.com и https://www.erp-crm.eu (наричан както онлайн магазина, така и портала за клиенти по-долу „онлайн магазин“).

(2) Настоящите Общи условия (наричани по-долу „ОУ“) се прилагат за всички договори, сключени между Доставчика и Клиента чрез Онлайн магазина, както и за всички договори, за които е договорена приложимостта на тези ОУ между страните по друг начин освен чрез онлайн магазина.

(3) Всякакви отклоняващи се, противоречащи или допълващи правила и условия на клиент няма да станат съставна част от договора, освен ако това не е изрично уговорено в писмен вид. Същото ще важи дори ако услугата се предоставя със знанието, че това противоречи на съответните ОУ, действащи при клиента.

(4) Индивидуални споразумения, сключени между Доставчика и Клиента, напр. по време на процеса на поръчка, предхождат тези ОУ в областта на съответното индивидуално договорено договорно условие и се допълват от тези ОУ.

(5) Гамата от предлагани услуги в Онлайн магазина е предназначена за потребители и предприятия, освен ако не е посочено друго в Онлайн магазина. „Потребител“ означава всяко физическо лице, което сключва правна сделка за цели, които са предимно извън неговата или нейната търговия, бизнес или професия. „Бизнес“ означава физическо лице или юридическо лице или партньорство с юридическо лице, което, когато сключва правна сделка, действа при упражняване на своята търговия, бизнес или професия.

(6) Ако клиентът е Бизнес, важи следното: Настоящите ОУ ще се прилагат и за всички бъдещи договорни отношения между Доставчика и Клиента, дори ако не е направено изрично отделно, подновено позоваване на ОУ.

(7) С натискане на бутона „Поръчай и плати“ в Онлайн магазина, клиентът прави обвързваща оферта за покупка. Веднага след като е направил въпросната оферта за покупка, клиентът ще получи имейл, потвърждаващ получаването на поръчката. Потвърждението на поръчката обаче все още не представлява приемане на предложението за покупка. По-скоро договорът няма да влезе в сила, докато клиентът не получи друг имейл, съдържащ данни за достъп до поръчаната услуга.

(8) Договорите се сключват на български или английски език. В случай на неясноти, предимство има версията на договора на български език.

(9) Договорените клаузи на договора ще се съхраняват от Доставчика.

(10) Доставчикът си запазва правото да променя настоящите ОУ, доколкото е необходимо, за да ги адаптира към променени правни или технически рамкови условия. Доставчикът ще уведоми клиента за такива промени по имейл, като променените пасажи ще бъдат подчертани. Всички изменения ще се считат за одобрени, освен ако клиентът не подаде възражение в текстова форма в рамките на шест седмици след получаване на известието за измененията. Заедно с уведомлението за направени промени, Доставчикът ще предостави на клиента и отделни инструкции относно правото на подаване на възражение и правните последици от запазването на мълчание.

Раздел 2: Услуги на Доставчика

(1) Обхватът на основните задължения за обслужване на Доставчика произтича от описанието на услугата в Онлайн магазина.

(2) Освен ако изрично не е уговорено друго, Доставчикът има право услугите, които дължи по договора, да бъдат предоставени от технически квалифициран вътрешен персонал и/или от трети страни. Доколкото се изисква активно сътрудничество от страна на клиента – напр. когато пакет от уеб пространство или други данни, съхранявани на сървърите на Доставчика, трябва да бъдат прехвърлени на друг сървър – клиентът трябва да сътрудничи в съответствие с инструкциите на Доставчика в рамките на разумен, предварително определен срок.

(3) Доставчикът е свободен да адаптира надлежно услугите си, така че да отразяват техническия напредък и/или променена правна среда, която може да възникне по всяко време, при условие, че това не води до недостиг на договорения обхват и качество на договорно дължимите обслужване. Това включва възлагане на услугите на друг център за данни или на друго местоположение на сървър, управлявано от Доставчика.

(4) Ако договорената договорна услуга включва и предоставяне на специализирани сървъри, тогава клиентът ще има право да използва само устройство с характеристиките, посочени в поръчаната продуктова категория. Доставчикът определя по свое усмотрение конкретния хардуер и характеристиките на поръчаната продуктова категория. Доколкото на клиента трябва да бъдат предоставени един или повече фиксирани IP адреси в този контекст, Доставчикът си запазва правото да промени IP адреса(ите), предоставени на клиента, ако това стане необходимо по технически или правни причини. Доставчикът ще уведоми клиента за всички подобни промени и по-специално за всички промени, направени на IP адреса(ите).

(5) Доставчикът се задължава да архивира данни само ако и доколкото това е изрично упоменато в описанието на услугата.

(6) Ако Доставчикът предоставя допълнителни услуги, без да начислява съответното възнаграждение, тогава клиентът няма претенции към тези услуги. Доставчикът има право да прекрати предоставянето на такива услуги, предоставяни преди това безплатно, да ги промени или да ги направи таксувани след разумен период от време. Доставчикът ще уведоми клиента своевременно предварително за всяко подобно прекратяване, промяна или подлагане на таксуване.

(7) Задължението на Доставчика да предоставя техническа поддръжка на клиента е ограничено до това, което е договорено. Доставчикът не предлага допълнителни безплатни услуги за поддръжка на клиента. Доставчикът не предоставя никаква директна поддръжка на клиенти на клиента, освен ако изрично не е уговорено друго в писмен вид.

Раздел 3: Задължения на клиента

(1) При сключване на договор клиентът е длъжен да уведоми Доставчика за следните данни:
Име и пощенски адрес, имейл адрес и телефонен номер на клиента, независимо дали клиентът се квалифицира като физическо или юридическо лице; номер по ДДС (ако има); името на лицето за контакт (за бизнес).

(2) Клиентът гарантира, че данните, съобщени на Доставчика, са верни и пълни. Това се отнася особено за декларацията относно статута на клиента като физическо или юридическо лице. С настоящото Доставчикът изрично уведомява, че ако се установи, че тази информация е невярна, това може да доведе до правни последици като искове за обезщетение за вреди и/или упражняване на специални права за прекратяване, на които Доставчикът има право по смисъла на Раздел 5 (т.3) от тези ОУ.

(3) Клиентът се задължава да уведоми Доставчика без неоправдано забавяне за всички промени в съобщените данни и да потвърди тези данни в рамките на седем (7) дни след получаване на легитимно и обосновано запитване относно данни от Доставчика.

(4) Доставчикът си запазва правото да не сключва договори с Клиенти от следните държави и територии: Северна Корея, Сирия, Судан, Иран, Куба и т.нар. Донецка и Луганска народни републики и Крим. Клиентът се задължава да не използва услугите на Доставчика, нито пряко, нито косвено, ако Клиентът се намира в тези държави или територии. Освен това, Клиентът се задължава да не разпространява услугите на Доставчика на трети страни от горепосочените държави или територии.
Доставчикът изрично отбелязва, че нарушението на това задължение може да предизвика правни последици като искове за обезщетение за вреди и/или упражняване на специални права за прекратяване, на които Доставчикът има право по смисъла на клауза 5 (3) от тези ОУ. Доставчикът си запазва правото да коригира списъка с държави и територии, споменати по-горе, по свое усмотрение в резултат на промени във фактическите и политически обстоятелства. Доставчикът ще информира засегнатите клиенти за всяка корекция с разумно предизвестие предварително.
Доставчикът си запазва правото включените впоследствие държави и територии да не сключват договори с клиенти, произхождащи от тях. Задълженията и правните последици, предвидени в тези ОУ, като по-специално, но не само, искове за обезщетение и специални права на Доставчика за прекратяване, също се прилагат за клиенти от държави и територии, включени впоследствие.

(5) Доставчикът ще извършва текуща проверка на списъка със санкции въз основа на данните, съобщени от Клиента, за да се увери, че Клиентът не е обект на приложими правителствени санкции. Клиент е засегнат от приложимите държавни санкции по смисъла на тази разпоредба, ако Доставчикът не може надеждно да гарантира, че Клиентът не е физическо лице или компания, която е включена в така наречените списъци със санкции и следователно е обект на приложими държавни санкции.
В този контекст Доставчикът си запазва правото да не сключва договори с клиенти, засегнати от държавни санкции.
Доставчикът изрично посочва задължението на Клиента съгласно клауза 3 (2), (3) от настоящите ОУ да съобщава данните изцяло и коректно, както и да ги актуализира постоянно. Освен това Доставчикът изрично посочва, че нарушението на тези ангажименти може да предизвика правни последици като искове за обезщетение и/или упражняване на специални права за прекратяване, на които Доставчикът има право по смисъла на клауза 5 (3) от тези ОУ.

(6) Клиентът е длъжен редовно да архивира съответните данни. Това важи и ако Клиентът е договорил специални резервни мерки с Доставчика.

Раздел 4: Условия за плащане

(1) Сроковете за изплащане на сумите ще зависят от въпросната услуга и съответния договорен срок. Ако Клиентът избере договорен срок от един месец за сървърни или софтуерни услуги, тогава общата цена се дължи незабавно. Ако бъде избран договорен срок от три, шест или дванадесет месеца, тогава плащанията ще следват график на вноски, определен по време на процеса на поръчка. Първата вноска ще падне незабавно. Всяка следваща вноска е изискуема на първо число на съответния месец. В случай на пакети със софтуерна услуга и уеб пространство, общата цена се дължи незабавно. 

(2) Клиентът може да избере да извърши плащане чрез банков превод, кредитна карта, MyPOS, PayPal или Skrill. За плащания в рамките на Европейския съюз клиентът може да използва и процедурата за директен дебит SEPA.

(3) Плащането може да се извърши във всяка от валутите, посочени в Онлайн магазина. Клиентът няма право да променя валутата, избрана при започване на договора, по време на договорния срок.

(4) Освен в случай на банкови преводи, дължимата сума ще бъде дебитирана срещу избраното платежно средство на приложимата дата на падеж.

(5) Доставчикът ще кредитира всички парични възстановявания, дължими към същата сметка или средство за плащане, което е използвано от клиента. ако връщането на пари би нарушило приложимото законодателство, връщането е изключено. Такъв е особено случаят, ако клиентът произхожда от една от държавите и териториите, определени в Раздел 3 (т.4), или ако клиентът подлежи на приложими държавни санкции, както е определено в Раздел 3 (т.5).

(6) За целите на SEPA процедурите за директен дебит, клиентът се съгласява срокът за предварително уведомление да бъде съкратен до един ден.

(7) Доставчикът може да обвърже договорната си услуга с плащане на цялата обща цена или ако е уговорено разсрочено плащане, с плащане на първата вноска.

(8) Доколкото Доставчикът е възложен от клиента да предоставя услуги, които надхвърлят задачите и задълженията, посочени в настоящите ОУ и в описанието на услугата (напр. софтуерни конфигурации, коригиране на грешки или проблеми, които не са причинени от Доставчика, и др.) Доставчикът ще има право на подходящо възнаграждение в съответствие със съответно актуалния си ценоразпис.

(9) Доставчикът е свободен да адаптира цените си към развитието на пазара по всяко време. Всяко увеличение на цената ще изисква съгласието на клиента. Такова съгласие ще се счита за дадено, ако клиентът не успее да подаде възражение срещу увеличението на цената в рамките на четири седмици от получаване на уведомление за промяната. Доставчикът се задължава да включи съобщение в уведомлението за промяна, което уведомява клиента относно правните последици от неподаване на възражение.

(10) В случай на промяна в законоустановения данък върху продажбите, съответно в метода му за изчисляване, Доставчикът ще има право да коригира съответно размерите на възнагражденията си.

(11) В случай на отхвърлени директни дебити или сторнирани плащания, за които клиентът е отговорен, Доставчикът ще начисли наказателна такса в съответствие с неговата съответно текуща ценова листа.

(12) Ако клиентът просрочи плащането, Доставчикът има право да спре договора за услуги до изплащане на просрочената сума. Спирането също ще даде право на Доставчика да преразпредели всички услуги, които са скъпоструващи за Доставчика и които са били използвани до този момент от неизправния клиент. В този случай не може да се изключи загуба на данни, например когато сървърът бъде преназначен на нови клиенти. При повторно активиране на сървър или пакет от софтуерни услуги се дължат еднократни такси съгласно съответно действащия ценоразпис.

(13) Доколкото договор, сключен с клиента, не води до задължение за извършване на авансово плащане или доколкото Доставчикът предоставя други услуги срещу заплащане, които не са обхванати от предходните разпоредби, тогава всички суми на възнаграждението (плюс данъка върху продажбите по закон лихвен процент) ще стане дължим без приспадане четиринадесет (14) дни след датата на фактурата.

Раздел 5: Срок на договора, оттегляне и прекратяване

(1) Доколкото не са уговорени отклоняващи се разпоредби, всички договори, сключени между Клиента и Доставчика, са с първоначален срок от един или дванадесет месеца, в зависимост от избрания от клиента срок. Първоначалният срок ще започне, след като данните за достъп за избраната услуга станат налични. Срокът на договора ще бъде удължен с допълнителен период, еквивалентен на този, избран за първоначалния срок („Период на удължаване“), стига нито една от страните да е декларирала прекратяване, спазвайки период на предизвестие от четири седмици до края на първоначалния срок или на период на удължаване. През текущия месец предизвестието за прекратяване може да бъде дадено най-рано в края на месеца.

(2) Клиентът трябва да декларира прекратяване чрез влизане в клиентския акаунт (https://erp.it-bulgaria.eu) или чрез текстова декларация (напр. по факс или имейл).

(3) Всяка страна си запазва правото да прекрати по основателна причина (без да спазва срок на предизвестие). Основателна причина се счита за предоставена, ако клиентът, въпреки че е получил напомняне за плащане, продължава да не изпълнява задължение за кардинално плащане или виновно нарушава разпоредбите на тези правила и условия, особено, но не само задълженията, посочени в раздели 3, 4, 6, 7 и/или 9.

Доставчикът си запазва правото на прекратяване (без срок на предизвестие) по причина, по-специално за следните нарушения на клауза 3 от тези ОУ:

  • Доставчикът узнае или има основателни подозрения, че Клиентът произхожда от една от държавите или териториите, посочени в Раздел 3 (3) от тези ОУ, и използва услугите на Доставчика пряко или непряко;
  • Доставчикът узнае или има основателни подозрения, че Клиентът препродава услугите на Доставчика на държавите и териториите, изброени в раздел 3 (3) от тези ОУ;
  • Доставчикът узнае или има основателни подозрения, че Клиентът е обект на държавни санкции, както е определено в раздел 3 (т.4) от тези ОУ. За избягване на съмнение, Страните се съгласяват, че Доставчикът има право да прекрати Споразумението по причина в случаите, когато Клиентът (a) вече е засегнат от правителствени санкции по смисъла на раздел 3 (т.4) от тези ОУ на време на сключването на споразумението, но Доставчикът узнава за това по-късно или (b) бъде засегнат от правителствени санкции по смисъла на раздел 3 (ъ.4) от тези ОУ след сключването на Споразумението поради промяна в Клиента статус или поради промяна в приложимите държавни санкции.

(4) Потребителите имат право да се откажат от заявеното от тях намерение за сключване на договор в 14 (четиринадесет) дневен срок, без да посочват мотиви. Ще намерите допълнителни подробности относно правото си на отказ тук: https://www.it-bulgaria.eu/right-of-withdrawal/. Правото на отказ не се прилага за фирми.

Раздел 6: Права на трети лица

(1) Клиентът изрично гарантира, че предоставянето или публикуването на съдържанието, което клиентът качва, и/или на уебсайтовете, които са създадени от името на клиента от Доставчика в съответствие с инструкциите на клиента, не противоречат на българското и европейското законодателство или каквито и да било потенциално отклонения законите на държавата, в която се намира регистрираното седалище на клиента, включително законите за авторското право, законите за защита на данните и законите, уреждащи нелоялната конкуренция. Освен това клиентът гарантира, че предоставеното или публикувано съдържание не нарушава обществения морал, не съдържа порнографски или неприлични материали, не подбужда към расова омраза, не накърнява човешкото достойнство, не застрашава деца или юноши и не е обидно или дискриминационен. Това се отнася и за уебсайтове на трети страни, към които клиентът инсталира връзка, има инсталирана връзка или толерира връзка.

(2) Ако Доставчикът получи жалба от трета страна, в която се твърди, че съдържанието на уебсайта на клиента нарушава правата на тази трета страна и ако жалбата е достатъчно конкретна, за да позволи предполагаемото нарушение да бъде потвърдено единствено въз основа на твърдения на трета страна – т.е. без задълбочена правна и фактическа оценка – тогава Доставчикът ще препрати жалбата на трета страна без неоправдано забавяне на клиента, който трябва да предостави становище. Доставчикът ще предостави на клиента разумен срок за изразяване на такава позиция. Ако в рамките на този срок не бъде направена декларация за позиция, Доставчикът ще има право да приеме, че жалбата на трета страна е основателна и ще има право да изтрие съдържанието, пораждащо жалбата, да блокира пакети или сървър в уеб пространството или да ги изключи от достъп по друг подходящ начин. Ако клиентът постави под въпрос основателността на жалбата по обоснован начин и ако това поражда основателни съмнения, тогава Доставчикът ще информира съответно третата страна и, ако Доставчикът счете това за уместно, ще поиска доказателства за доказване на предполагаемото нарушение на права. Ако третата страна не успее да заеме позиция в отговор или ако третата страна не представи необходимите доказателства, тогава Доставчикът ще приеме, че жалбата на третата страна е неоснователна. Ако третата страна издаде декларация за позиция, която показва нарушение на нейните права или ако третата страна предостави доказателства за такова нарушение, като вземе предвид и всички оневиняващи изявления на клиента, тогава Доставчикът ще има право да изтрие съдържанието, което води до жалбата, да блокира пакети или сървър в уеб пространството или да ги изключи от достъп по друг подходящ начин. В този случай задълженията на клиента за плащане остават незасегнати.

(3) Предходните параграфи се прилагат съответно за всички други услуги, предлагани от Доставчика и които позволяват на клиента да публикува данни от всякакъв вид.

Раздел 7: Права на индустриална собственост; авторски права

(1) Изрично е договорено, че всички права върху услугите на Доставчика, предоставени по време на договорния срок, а именно софтуер, ноу-хау, търговски марки или други защитени права, ще бъдат запазени изцяло от Доставчика. В хода на договорния срок клиентът се ползва от неизключително, непрехвърляемо, без сублицензиране право на използване на договорените с договор услуги. Това важи и в случай, че са направени специфични за клиента персонализации.

(2) Доколкото договорените услуги могат да се използват само при спазване на правата на индустриална собственост или авторските права на трети страни, съответните правила и условия на трети страни неизменно ще имат допълнително действие. Това важи и за софтуер с отворен код, чиито правила и условия ще бъдат съобщени на клиента от Доставчика при поискване.

Раздел 8: Неразрешени форми на използване

(1) Освен ако не е уговорено друго, следните видове съдържание или извършването на следните действия са изрично забранени:

  • Спам писма или уеб страници, които са свързани с всякакъв вид спам;
  • IRCd, услугата за Internet Relay Chat;
  • Всички скриптове и програми, които биха могли потенциално да навредят и/или да нарушат функцията на сървъра или други услуги, разположени в мрежата на Доставчика или в интернет;
  • Всички скриптове и програми, които потенциално биха могли значително да износят и/или разрушат хардуера или честотната лента на Доставчика.

Доставчикът има право по свое усмотрение да определя определени регулации и гранични стойности, чието нарушаване или превишаване обикновено се счита за нарушение на горепосочените принципи. Клиентът трябва да предостави съответното доказателство, че не е налице нарушение на горепосочените принципи, въпреки нарушаването на определени разпоредби или надвишаването на определени гранични стойности.

(2) Следното се отнася по-специално за пакетите за уеб пространство: Клиентът е длъжен да структурира интернет уебсайта така, че да предотврати претоварване на сървъра, напр. чрез CGI скриптове/PHP скриптове, които изискват голяма изчислителна мощност и непропорционален обем работна памет. „Претоварване“ означава използване на гореспоменатите ресурси, което е толкова интензивно, че да причини забележимо и значително прекъсване или дори повреда в операциите на сървър на Доставчика. Доставчикът ще има право съответно да ограничи ресурсите за уебсайтове, които не отговарят на горепосочените изисквания.

(3) Ако клиентът наруши разпоредба на параграфи 1 и/или 2, Доставчикът ще има право да ограничи използването на софтуерната услуга и/или сървъра и/или незабавно да наложи блокиране на софтуерната услуга и/или сървъра, до момента в който нарушението на ал. 1 и/или 2 се коригира. Това също ще бъде възможно, ако данните, уеб страниците или сървърите на клиента явно нарушават функционалността или достъпността на други уеб страници на сървъра или на други сървъри в мрежата на Доставчика. Клиентът ще бъде уведомен за налагането на такъв блокиране.

(4) Доставчикът има право незабавно да блокира всички софтуерни услуги и сървъри, които се използват за работа с услугата „TOR“, доколкото Доставчикът е разбрал, че сървърът или пакетът се използват неправомерно.

(5) В случай на наложено обосновано блокиране, отговорността за произтичащото от това нарушение на договорните задължения ще бъде не на Доставчика, а изключително на клиента. Претенцията на Доставчика за получаване на възнаграждение неизменно ще продължи да действа през целия остатък от срока на договора.

Раздел 10: Администриране на сървъра

(1) Доставчикът предоставя на клиента пълни и изключителни административни права за предоставения на клиента сървър с изключение на случаите, когато не е договорено друго. Само клиентът има достъп до индивидуалната административна парола на сървъра. Доставчикът няма достъп до паролата и следователно не може да администрира сървъра на клиента. Това означава, че клиентът е единствено и изключително отговорен за администрирането и защитата на сървъра на собствен риск и за сметка на клиента. Задължение на клиента е да инсталира необходимия софтуер за сигурност и да се актуализира редовно за новооткритите пропуски в сигурността и самостоятелно да отстранява такива пропуски. Инсталирането на програми за поддръжка или друг софтуер, който Доставчикът препоръчва или предоставя, няма да освободи клиента от това задължение. Клиентът също е длъжен да конфигурира използваните от него програми така, че да се стартират автоматично при всяко стартиране на хардуера или операционната система. Раздел 2, параграф 5 се прилага съответно.

(2) Доколкото е необходимо и разумно, клиентът ще съдейства за модификации на конфигурацията, напр. чрез повторно въвеждане на данни за достъп или чрез прости адаптации на системите на клиента.

Клауза 11: Ангажименти за изпълнение

(1) Доставчикът ще гарантира, че физическата свързаност на инфраструктурата за софтуерните услуги, съхранение на обекти, данни, пакетите за уеб пространство, специализираните сървъри, виртуалния специализиран сървър и VPS е налична при среден годишен процент от 95%. Това няма да включва периоди, в които сървърите не са достъпни онлайн поради технически причини или други проблеми, които са извън сферата на влияние на Доставчика (непреодолима сила, виновно поведение от страна на трети лица или клиента и др.), нито периоди в които Доставчикът извършва необходимата поддръжка след своевременно предизвестие.

(2) Сървърите и инфраструктурата за съхранение, разположени в центровете за данни на Доставчика, са свързани към интернет чрез сложна мрежова инфраструктура. Трафикът на данни се канализира през различни активни и пасивни мрежови компоненти (напр. рутери, комутатори), всеки от които позволява само фиксирана максимална скорост на предаване на данни. Това означава, че капацитетът за трафик на данни за отделни сървъри или части от инфраструктурата за съхранение може да бъде ограничен в определени точки и може да не съответства на условната максимална честотна лента на порта на комутатора. Освен ако изрично не е уговорено друго, Доставчикът не може да гарантира нивото/обема на честотната лента, която действително ще бъде налична за отделен сървър или части от инфраструктурата за съхранение, но вместо това ще предостави налична честотна лента в съответствие с капацитета на техническите характеристики на центъра за данни, докато извършване на надлежна компенсация за задълженията за изпълнение, дължими на други клиенти.

(3) Клиентите могат да използват продуктите и услугите на Доставчика за голям и неопределим брой различни приложения, като същевременно разполагат различни софтуерни програми за тази цел по тяхно свободно усмотрение. Това поражда много милиони възможни конфигурации за сървърите. Множеството от тези възможности прави невъзможно Доставчикът да гарантира работоспособността или съвместимостта на продукта и услугата за конкретни форми на употреба.

Раздел 12: Защита на данните

(1) Доставчикът предоставя услугите си в съответствие с Регламент 2016/679 на ЕС (Общ регламент за защита на данните)

(2) Доставчикът е свободен да обработва лични данни, свързани с клиента, без по-нататъшно съгласие, доколкото това е необходимо за сключване и изпълнение на договора или за целите на фактурирането. За допълнителни подробности, моля, вижте Политиката за поверителност на данните на Доставчика: Политика за поверителност.

(3) Доколкото клиентът желае също така да обработва лични данни във връзка с услугите на Доставчика, клиентът ще остане единственият „администратор“ по смисъла на закона за защита на данните. Доставчикът ще обработва личните данни като „обработващ“, действащ от името на администратор по смисъла на член 28 от Общия регламент за защита на данните (GDPR), доколкото е сключен договор за обработка на данни от името на администратор. С настоящото клиентът се уведомява, че Доставчикът по същество няма начин да определи дали клиентът дори обработва лични данни на трети страни или кои категории лични данни на субекти на данни, ако има такива, се обработват, или начина или целта на такава обработка. По този начин клиентът е длъжен да предостави на Доставчика необходимата информация относно тази обработка на данни. Доставчикът ще предложи на клиента възможност, чрез портала за клиенти, да сключи „споразумение за обработка на данни от името на администратор“, ако е подходящо, допълнено от стандартни договорни клаузи на ЕС, ако избраното местоположение на сървъра е в състояние, което не е член на Европейския съюз. Докато клиентът не е изпратил на Доставчика, чрез портала за клиенти, „споразумение за обработка на данни от името на администратор“, съдържащо необходимата информация, Доставчикът ще приеме, че клиентът не обработва никакви лични данни на трети страни в връзка с услугите на Доставчика. В такъв случай Доставчикът няма да предприеме никакви мерки на основание закона за защита на данните.

(4) С настоящото Доставчикът изрично уведомява клиента, че предвид текущото състояние на технологиите е невъзможно да се гарантира напълно защитата на данните при трансфер на данни, извършван чрез отворени мрежи като интернет. Клиентът се уведомява, че в зависимост от поръчаната софтуерна и/или хостинг услуга, Доставчикът разполага с технически средства по всяко време да проверява данните, които клиентът е съхранил на сървъра, доколкото клиентът не използва защитена система за криптиране на данни. Други потребители на интернет може също да са в състояние, при определени обстоятелства, да заобикалят мрежовата сигурност по неоторизиран начин и да контролират трафика на съобщения, доколкото клиентът не прехвърля данни по сигурно криптиран начин.

Раздел 13: Отговорност, ограничение на отговорността, непреодолима сила

(1) Доставчикът ще носи отговорност в съответствие с приложимите законови разпоредби за всякакви щети, причинени от умишлено или грубо небрежно поведение от страна на Доставчика или на негови заместници.

(2) В случай на проста небрежност, Доставчикът носи отговорност за следното:

(a) Нараняване на живота, крайниците или здравето; и

(б) Вреди, произтичащи от нарушение на основно договорно задължение, но само в размер, ограничен до щетите, които са били предвидими и типични за вида на съответния договор. Основните договорни задължения са тези, чието изпълнение е задължително за правилното изпълнение на договор и които обикновено могат да се очакват добросъвестно от клиента.

(3) Ограниченията на отговорността, посочени в параграф 2 по-горе, няма да се прилагат, доколкото Доставчикът измамно е укрил дефект или е поел гаранция за искове или за нарушения на Общата защита на данните Регламент (GDPR, член 82).

(4) Ако Доставчикът е възпрепятстван да предоставя своите договорни услуги поради непреодолима сила (т.е. събития, които са извън контрола на която и да е от страните, като войни, въстания, (терористични) атаки, епидемии, природни бедствия или стачки), тогава Доставчикът ще бъде освободен от задълженията си за обслужване за срока на непреодолимата сила, а клиентът ще бъде освободен от задължението да предостави насрещно изпълнение. Срокът на договора ще бъде удължен с периода на прекъсване, причинено от непреодолима сила. Ако непреодолимата сила се очаква да продължи повече от три месеца, тогава всяка от страните може да прекрати договора.

Раздел 14: Освобождаване от отговорност

За целите на взаимоотношенията с Доставчика, клиентът се задължава да освободи Доставчика от отговорност за претенции на трети страни, произтичащи от неправомерни действия от страна на клиента или поради съществени грешки в предоставената от клиента информация. Това се отнася особено, но не само, за нарушения на закона за авторското право, закона за защита на данните и закона за конкуренцията, както и за нарушения на задълженията, посочени в клаузи 3, 6, 7 и 8 от настоящите ОУ. Доставчикът няма задължение да преглежда интернет страниците на клиента за потенциални нарушения на закона.

Раздел 15: Приложимо право, място на юрисдикция

(1) Прилагат се законите на Република България; Конвенцията на ООН за международната продажба на стоки (CISG) изрично се изключва. Ако клиентът е потребител с постоянно местожителство в държава-членка на Европейския съюз, тогава всички задължителни разпоредби на тази държава-членка ще останат незасегнати.

(2) Ако клиентът е търговец по смисъла на Търговския закон, ако клиентът е юридическо лице тогава изключителното място на юрисдикция за всички спорове, произтичащи от договорните отношения, ще бъде регистрираното седалище на Доставчика. Всички законови разпоредби, които имат предимство, особено тези, уреждащи изключителни сфери на отговорност, ще останат незасегнати.

Раздел 16: Заключителни разпоредби

(1) Всички декларации от страна на Доставчика могат да бъдат изпращани на клиента по електронен път. Това важи и за извлечения от сметки, свързани с договорните отношения.

(2) Клиентът не може да прихваща собствени искове към Доставчика, освен ако те не са признати или окончателно и категорично потвърдени от съда.

(3) Доставчикът има право да посочи клиента като референтен клиент и да посочи клиента като такъв, като това не поражда задължение за заплащане на възнаграждение на клиента.

(4) Ако една или повече разпоредби от настоящите Общи условия трябва да бъдат или станат неефективни или неприложими, това няма да повлияе на приложимостта на останалите разпоредби. В такъв случай страните ще се споразумеят за изменение, което съответства на действително предвидената цел, също и от икономическа гледна точка. Същото важи и в случай, че настоящите ОУ са запазили мълчание по даден въпрос.

(5) Европейската комисия предлага платформа за извънсъдебно разрешаване на спорове (платформа за ODR), която е достъпна на https://www.ec.europa.eu/consumers/odr. Ние нито сме задължени, нито желаем да участваме в процедурата за разрешаване на спорове.

Раздел 17: Лицензионни условия за продукти на Microsoft

(1) Доколкото клиентът е избрал софтуерен продукт на компанията Microsoft (напр. Windows сървъри, SQL сървъри и т.н.) за инсталиране на сървъра на клиента, разпоредбите на така наречените „Права за използване на доставчика на услуги на Microsoft“ (SPUR) както и така наречените „Лицензионни условия за краен потребител“ (EULT) – които се прилагат за Доставчика като част от „Лицензионното споразумение с доставчика на услуги“ на Microsoft – ще имат допълнителна приложимост, доколкото клиентът може да повлияе на тяхното приложение, съответно може да наруши чрез използването на софтуера. Клиентът се съгласява да спазва съответните разпоредби и ще носи отговорност за осигуряване на правилното им прилагане. Тези разпоредби могат да ограничат или попречат на обслужването на сървърите на Доставчика на лицензи за продукти на Microsoft, които клиентът е получил другаде.

(2) Ако софтуерен продукт от компанията Microsoft е поръчан от клиента, тогава Доставчикът ще предостави съответния лиценз въз основа на Лицензионно споразумение с доставчика на услуги, така че да позволи на клиента да използва продукта на месечна база. Това ще ограничи разрешението за използване на инсталирания продукт, напр. доставена операционна система, в определени аспекти. По-специално, той ще забрани използването на продукти на Microsoft, за които се изискват допълнителни или други лицензи съгласно SPUR или EULT. Клиентът се задължава да спазва тези ограничения независимо и поема отговорност както към Доставчика, така и към Microsoft за всяка неправомерна употреба.

Тук ще намерите съответните условия: https://www.it-bulgaria.eu/microsoft-terms/